Jak uzyskać dotacje na kolektory słoneczne?

Szukając znaczących oszczędności kosztów ogrzewania domu warto rozważyć skorzystanie z programu dotacji do 45% na zakup i montażu kolektorów słonecznych.

 

Kto to może uczestniczyć w programie?

 1. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej a posiadające:
 • prawo do dysponowania jednorodzinnym, wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym;
 • prawomocne pozwolenie na budowę budynku, na którym mają być zainstalowane kolektory słoneczne (w przypadku nowobudowanego budynku mieszkalnego).
 1. wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach mieszkalnych (wielorodzinnych).

 

UWAGA! Odbiorcy ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub zasilania centralnego ogrzewania nie mogą ubiegać się o dofinansowanie.

 

Jakie inwestycje mogą być realizowane?

 • inwestycje na terenie województwa mazowieckiego,
 • inwestycje realizowane wyłącznie na nieruchomościach, do których wnioskodawcy posiadają tytuł prawny,
 • inwestycje przygotowane do realizacji pod względem formalnym, tj. posiadające wymagane prawem, kluczowe dla swojej kategorii pozwolenia, decyzje i opinie.

 

UWAGA! Do programu nie mogą być zgłaszane przedsięwzięcia zakończone. Ponadto efekty realizowanych przedsięwzięć nie mogą być wykorzystywane w działalności gospodarczej.

 

Jaka jest forma zgłoszenia?

Zgłoszenie przedsięwzięcia należy dokonać w formie pisemnego wniosku wraz z załącznikami. Umowę z wykonawcą prac należy dostarczyć w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma informującego o przyznaniu dofinansowania.

 

Jaka jest forma dofinansowania?

Dotacja do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15.000,00 zł dla jednego beneficjenta. Jednostkowy koszt kwalifikowany możliwy do dofinansowania nie może przekroczyć 2.300 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora. W przypadku przekroczenia powyższej kwoty ulega zmniejszeniu kwota dofinansowania.

 

UWAGA! Zadanie nie może być finansowane z innych środków publicznych krajowych lub środków unijnych.

 

Co to są koszty kwalifikowane?

 • koszt zakupu nowych instalacji kolektorów słonecznych (tzn. kolektora słonecznego, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki);
 • koszt montażu instalacji kolektorów słonecznych;
 • koszt innych materiałów i urządzeń, o ile projektant sporządzający projekt instalacji kolektorów słonecznych uznał je za niezbędne do prawidłowej pracy całej instalacji;
 • koszt przygotowania dokumentacji technicznej.

 

Kiedy może nastąpić wypłata dotacji?

Wypłata dotacji nastąpi po uprzednim złożeniu:

 • rozliczenia dotacji zgodnie z „Instrukcją Rozliczenia”;
 • zobowiązania (w formie oświadczenia) do eksploatacji instalacji solarnej przez okres nie krótszy niż 5 lat;
 • oświadczenia wykonawcy prac, że roboty montażowe zostały przeprowadzone prawidłowo i gwarantują prawidłową pracę urządzenia (wraz z wypełnionym drukiem gwarancji).

 

Jakie są niezbędne dane i dokumenty do przygotowania wniosku o dotację?

 • Aktualny dokument na podstawie którego działa wspólnota mieszkaniowa oraz dokumenty uprawniające Zarząd Wspólnoty to składania oświadczeń woli w jej imieniu – dotyczy Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • Kserokopię dowodu osobistego osoby ubiegającej się o dofinansowanie (w przypadku współwłasności ksero dowodów obojga małżonków lub współwłaścicieli) - dotyczy osób fizycznych;
 • Kosztorys inwestorski, oferta dostawcy lub umowa z wykonawcą - na podstawie których określono koszty zdania. W przypadku braku umowy z wykonawcą na etapie składania wniosku przedmiotowy dokument należy dostarczyć w terminie 14 dniod daty otrzymania pisma informującego o przyznaniu dofinansowania;
 • Oferta lub umowa z wykonawcą wraz harmonogramem prac lub inne dokumenty określające koszty zadania, podpisany przez osoby właściwe do reprezentacji wnioskodawcy.
 • Prawomocne decyzje administracyjne, niezbędne do realizacji inwestycji np.: pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, inne (wymienić);
 • Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele zadania (wypis działki z ewidencji gruntu, wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny);
 • Opis stosowanej technologii przed modernizacją – opis źródła ciepła, które zastąpiły lub mają zastąpić kolektory słoneczne.
 • Uzgodnioną dokumentację techniczną (część technologiczna) bądź ofertę zawierającą dane techniczne urządzenia - do wglądu / kserokopię części zawierającej wyliczenia efektu ekologicznego zadania, potwierdzoną za zgodność z oryginałem;

Dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków i wykonanie prac: faktury, rachunki, protokoły lub inne równoważne dokumenty (wraz z przelewami potwierdzającymi dokonanie zapłaty)

 

© Copyright Koperfam Sp. z o.o. 2011, ul. Olszankowa 51, PL 05-120 Legionowo, www.koperfam.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja tego dokumentu tak w pełni jak i częściowo jest zabroniona bez pisemnej zgody Koperfam Sp. z o.o.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl