Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy „sklep.koperfam.pl”, zwany dalej „Sklep”, dostępny pod adresem http://sklep.koperfam.pl/, prowadzony jest przez Koperfam Sp. z o.o. zwaną dalej „Sprzedawcą” wpisaną przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000119054. Siedziba Sprzedawcy znajduje się pod adresem: ul. Olszankowa 51, 05-120 Legionowo. Sprzedawca posługuje się numerem NIP 536-000-36-29 oraz numerem Regon 012039754.
 2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu - dalej „Regulamin”.
 3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę http://sklep.koperfam.pl/
 4. Wszystkie produkty oferowane i dostarczane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Informacje o cenach podane w Sklepie są wiążące do czasu opublikowania ich zmiany. Na każdy sprzedany towar Sprzedawca wystawia faktury VAT.

§2

Płatności

1. Możliwe są następujące formy płatności:

 • Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi, listonoszowi lub na poczcie przy odbiorze towaru lub w kasie punktu odbioru osobistego. Sprzedawca zastrzega sobie w niektórych sytuacjach prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
 • Przelewem - po zarezerwowaniu zamówionego towaru, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Termin zapłaty wynosi…dni od otrzymania maila.

2. Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w cenniku transportu na stronie „Koszty i sposoby dostawy”.

3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

§3

Wysyłka towaru

     1. Zamówiony towar Sprzedawca dostarcza za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich - zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z magazynu Sprzedawcy. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu na stronie „Koszty i sposoby dostawy”. Ponadto w niektórych przypadkach istnieje możliwość osobistego odbioru towarów w siedzibie Sprzedawcy.

   2. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych towarów, składających się na jedno zamówienie, Sprzedawca może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Kupującemu przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

3. Przy każdym oferowanym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki mogą zostać wysłane w różnym terminie, o czym Kupujący informowany jest drogą mailową.

4. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż czas podany na stronach Sklepu, Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.

5. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego Punktu Odbioru Osobistego. O możliwości odebrania zamówionego towaru Sprzedawca informuje drogą e-mailową. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru towaru. Przesyłkę, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie, Sprzedawca odsyła do magazynu, a zamówienie anuluje. Więcej informacji na temat możliwości odbioru osobistego znaleźć można na stronie „Odbiór osobisty w zakładce pomoc.”

6. Dokonując przesyłki zwrotnej towaru, Kupujący powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość", cenę zakupu odsyłanego towaru. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

§4

Gwarancja towarów

1. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowany serwis Koperfam Sp. z o.o. lub producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

2. W przypadku, gdy w polu gwarancja znajduje się informacja „serwis Koperfam”, produkt należy odesłać na własny koszt, na adres magazynu Sprzedawcy bądź dostarczyć osobiście do Punktu Odbioru Osobistego, mieszczącego się w Legionowie przy ul. Olszankowa 51.

3. Naprawiony produkt odsyłany jest do Kupującego na koszt Sprzedawcy. Dokładne informacje na temat warunków gwarancji Sprzedawcy znajdują się na stronie „Gwarancja na produkty” w dziale „Pomoc”

4. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.

 

 

§5

Reklamacje

1.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

4. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej.

5. W przypadku stwierdzenia wady zakupionego towaru, reklamowany towar wraz z pismem określającym wadę oraz żądanie dotyczące sposobu realizacji uprawnień Kupującego z tytułu rękojmi, należy odesłać na koszt Sprzedawcy pod adres: Koperfam Sp. z o.o. ul. Olszankowa 51; 05-120 Legionowo.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Kupującego w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.

7. W sprawach dotyczących reklamacji, nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy dotyczące rękojmi za wady określone w art. 556- 5764 Kodeksu Cywilnego.

8. Sprzedawca informuje, iż w razie sporu dotyczącego zakupionego towaru, istnieje możliwości skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, poprzez złożenie skargi do Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta. Właściwość Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta jest uzależniona od miejsca zamieszkania osoby wnoszącej skargę, nie zaś od miejsca dokonania zakupów.

§6

Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej w Regulaminie.
 2. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Kupującego o konieczności poniesienia tych kosztów.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy zawarto w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 5. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 6. Sprzedawca informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§7

Sprawdzenie przesyłki

Sprzedawca informuje o konieczności sprawdzenia przesyłki przed jej odbiorem. Zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

§8

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a jedynie zaproszenie do składania ofert. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach internetowych Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodności i rzetelność Kupującego, w szczególności gdy nie dokonał on zapłaty za poprzednio zakupiony towar.

4. W stosunku do Kupujących nie będących konsumentami postanowienia §5.8 i §6, nie mają zastosowania.

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku zakupu wielu rzeczy dostarczanych osobno w ramach jednego zamówienia od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Koperfam Sp. z o.o., na piśmie o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, przesłanego na adres: Koperfam Sp. z o.o. ul. Olszankowa 51, 05-120 Legionowo.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Informujemy jednak, że zgodnie art. 33 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Ponadto zgodnie z art. 34 ust. 2 ww. ustawy, Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Kupującego o konieczności poniesienia tych kosztów.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz pod adres: Koperfam Sp. z o.o. ul. Olszankowa 51, 05-120 Legionowo, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Odpowiadają Państwo również za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

…………………………..

Miejscowość, data

.................................................

Imię i nazwisko kupującego

.................................................

Adres zamieszkania

............................................

Koperfam Sp. z o.o.

ul. Olszankowa 51

05-120 Legionowo

nr telefonu:22 494 34 05

e-mail: info@koperfam.pl

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

……………………………………………………………………………………………………………

( nazwa towaru, ilość, data odbioru towaru, nr zamówienia)

 

 

_________________

Podpis Kupującego

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl